STÖD VID STRATEGISK FÖRÄNDRING

TJÄNSTER


AQUILO Affärsutveckling stödjer chefer, ledningsgrupper och styrelser inom framför allt infrastruktur- och tekniktunga sektorer (som energi, telekom, etc) med analys, rådgivning, förändrings- och projektledning samt metodstöd runt verksamhetsstrategiska knäckfrågor.

STRATEGI & ORGANISATION


Ett gemensamt kännetecken för framgångsrika och välmående företag är att verksamheten har en genomtänkt, tydlig och väl förankrad strategisk inriktning - och en organisation och arbetssätt som är anpassade därefter. En tydlig riktningsvisare och klara mål att förhålla sig till har visat sig ha en vital betydelse för motivationen och stressnivån bland medarbetare. Med tanke på att omvärlden är i ständig rörelse kan dock en strategi aldrig vara huggen i sten, utan måste hela tiden följas upp, ifrågasättas och anpassas till rådande (och kommande) marknadsförutsättningar.

Inom Strategi & Organisation anlitas vi typiskt till att hjälpa till med:

 

  • Översyn/utveckling av vision, uppdrag, mål och strategiskt fokus
  • Organisations- och verksamhetsutveckling
  • Utveckling av verksamhetsstyrningen

FÖRÄNDRINGS- & PROJEKTLEDNING


För att i praktiken nå framgång och kunna realisera nyttoeffekterna från sin strategi och de vägval som gjorts krävs en väl genomtänkt plan, uthållighet och inte minst en bred involvering av verksamheten i själva genomförandet. 


Gällande Förändrings- & Projektledning kan vi bistå kring:

 

  • Program- och projektledning
  • Förändringsplanering/-ledning
  • Metodstöd till verksamhetens projekt- och förändringsledare

AFFÄRSUTVECKLING


En genomarbetad strategisk inriktning leder i sig själv aldrig till framgång. Övergripande tankar och planer behöver naturligtvis detaljeras och omsättas i handling. Riskfyllda investeringar behöver utvärderas, befintliga affärs-/produktområden ifrågasättas och kanske avyttras/stängas ner, nya produktdéer analyseras och paketeras, marknadsplaner konkretiseras och sjösättas, etc.

När det gäller Affärsutveckling hjälper vi framför allt till med:

 

  • Utvärdering av befintliga och nya affärs-/produktidéer inkl finansiell affärsmodellering och värdering (business case)
  • Utveckling av marknadsstrategi
  • Marknads-/kundanalys och erbjudandepaketering