Att föregå, inte föregås...

Få beslutsfattare har undgått att vi lever i en allt mer komplex och turbulent omvärld. Klimatutmaningen, globaliseringen, teknikutvecklingen, säkerhetspolitiska instabiliteten, politiska tvärkast, m.m har lett till nya utmaningar, ett ökat konkurrens-/samhällstryck och till en marknad där förutsättningarna bokstavligt talat kan förändras över en natt. De företag och ledningsgrupper som inte är lyhörda för omvärldens förändringar, och anpassar verksamheten därefter, spelar ett högt spel. För fortsatt långsiktig framgång krävs mer än någonsin att tanke, analys och handling regelbundet avsätts till de långsiktiga, strategiska frågorna – så att förändringar kan identifieras på ett tidigt stadium och översättas i möjligheter, inte hot.

AQUILO AFFÄRSUTVECKLING är en managementkonsultbyrå som stödjer chefer, ledningsgrupper och styrelser runt strategiska knäckfrågor inom energibranschen – vid strategi- och organisationsutveckling, affärsutveckling och förändringsledning.

TJÄNSTER

Våra kompetensområden

AQUILO AFFÄRSUTVECKLING är huvudsakligen inriktat på att hjälpa chefer, ledningsgrupper och styrelser i infrastruktur- och tekniktunga företag präglade av stora kapitalbehov, riskfyllda investeringar och nyckfulla omvärldsförändringar. Vi anlitas därför ofta av kunder verksamma inom energisektorn - och kring frågeställningar som ledande befattningshavare brottas med.

STRATEGI &
ORGANISATION


Ett gemensamt kännetecken för fram-gångsrika och välmående företag är att verksamheten har en genomtänkt, tydlig och väl förankrad strategisk inriktning - och en organisation och arbetssätt som är anpassade därefter. En tydlig riktnings-visare och klara mål att förhålla sig till har visat sig ha en vital betydelse för motivationen och stressnivån bland medarbetare. Med tanke på att omvärlden är i ständig rörelse kan dock en strategi aldrig vara huggen i sten, utan måste hela tiden följas upp, ifrågasättas och anpassas till rådande (och kommande) marknadsförutsättningar.

Inom Strategi & Organisation anlitas vi typiskt till att hjälpa till med:


  • Översyn/utveckling av vision, mål och strategiskt fokus and plan framåt
  • Utredning av strategiska frågeställningar
  • Organisations- och verksamhetsutveckling
  • Utveckling av verksamhetsstyrningen

ANALYS &
AFFÄRSUTVECKLING

En genomarbetad strategisk inriktning leder i sig själv aldrig till framgång. Övergripande tankar och planer behöver naturligtvis detaljeras och omsättas i handling. Riskfyllda investeringar behöver utvärderas, befintliga affärs-/produkt-områden ifrågasättas och kanske avyttras/stängas ner, nya produktdéer analyseras och paketeras, marknadsplaner konkretiseras och sjösättas, etc.

När det gäller Analys & Affärsutveckling hjälper vi framför allt till med:


  • Affärs- och verksamhetsplanering
  • Utvärdering av befintliga och nya affärsidéer/produkter inkl finansiell affärsmodellering och värdering (business case)
  • Marknads-/kundanalys, marknadsstrategi och erbjudandepaketering

FÖRÄNDRINGS- &
PROJEKTLEDNING

För att i praktiken nå framgång och kunna realisera nyttoeffekterna från sin strategi och de vägval som gjorts krävs en väl genomtänkt plan, uthållighet och inte minst en bred involvering av verksamheten i själva genomförandet.


Gällande Förändrings- & Projektledning kan vi bistå med:


  • Program- och projektledning
  • Förändringsplanering/-ledning
  • Metodstöd till verksamhetens projekt- och förändringsledare samt portföljförvaltare

KUNDER

Med energi i fokus

AQUILO AFFÄRSUTVECKLING grundades för ett 20-tal år sedan och med målsättningen att framför allt stötta infrastruktur- och tekniktunga verksamheter. I takt med den starka utveckling som skett inom energisektorn har vi därför mestadels hjälpt chefer, ledningsgrupper och styrelser just inom den sektorn.

Bland kunderna återfinns t ex Bodens Energi, Borås Elnät, Eltel Networks, Energiföretagen Sverige, Götene Elförening, Karlstad Elnät, Luleå Energi, Nacka Energi, Pite Energi, Sjogerstads Elektriska, Skara Energi, Skövde Elnät, Tibro Energi, Tidaholm Energi, Umeå Energi, Vara Energi, Vattenfall, Njudung Energi och Öresundskraft.

OM OSS

Ursprunget från norr

Anders Persson

Grundare & seniorkonsult

Ordet "aquilo" härstammar från latinet och kan betyda "nordanvind" eller "från norr" - ett passande namn på ett företag grundat av en norrlänning. Anders påbörjade sin karriär hos McKinsey & Co och har idag 30 års erfarenhet från strategi-, affärs- och organisationsutveckling. Genom åren har han pendlat mellan rollen som konsult och olika linjepositioner, inledningvis inom telekom men sedan 15-20 år tillbaka inom energibranschen. Under 2010-talet var han t ex anställd hos Vattenfall, där han under åtta år drev strategiutveckling, organisationsförändringar och bolagsövergripande program och projekt inom Vattenfalls svenska elnätsverksamhet. Sedan 2021 är han däremot tillbaka hos AQUILO AFFÄRSUTVECKLING igen.

ARBETSÄTT

Tätt samarbete för ökat engagemang och framgång

Vår grundfilosofi är att våra kunder själva ska ta kontroll över sin egen utvecklingsresa och "äga" den strategiska agenda som arbetas fram och den förändring som krävs. Vi jobbar därför alltid i nära samarbete med våra uppdragsgivare för att på effektivaste sätt kombinera kundens bransch- och verksamhetskännedom med konsultens externa perspektiv, metodkunskap och fokus på framdrift. Det täta samarbetet syftar också till att påbörja själva förändringsresan och skapa engagemang och förståelse i verksamheten för det eventuella utvecklingsbehov som behövs framöver.

En annan viktig hörnsten i våra uppdrag är att skaffa en helhetsbild och att värdeskapande hela tiden finns i det främsta rummet. Om det finns en genuin förståelse för vad som driver kund- och affärsnytta och var de stora utmaningarna finns kan den huvudsakliga kraftansträngningen läggas på det som är viktigast och ger störst mervärde. Varje företag är unikt och kräver sina unika lösningar.

KONTAKTA OSS

Låt oss samarbeta!

Du når oss antingen på telefon eller via kontaktformuläret:

 
 
 
 
 
unsplash